Kultura przedszkola, w której szacunek będzie równo rozdzielany pomiędzy dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi, aby wszystkie podmioty biorące udział w procesie wychowania dbały o zdrowe relacje i więzi społeczne.
Dziecko opuszczające mury przedszkola cieszy się równowagą psychiczną i ma rozwinięte kompetencje psychospołeczne, poradzi sobie w życiu ze sobą i z innymi ludźmi.
 

Przedszkole działa od 1982 roku. Od 1984 r. naszym patronem jest znana pisarka utworów dla dzieci Maria Kownacka i ten fakt nie jest bez znaczenia dla naszej codziennej pracy z dzieckiem.

W pracy wychowawczo-edukacyjnej promujemy „Przyrodę” i „Zdrowy tryb życia”, a utwory Marii Kownackiej przepojone miłością do przyrody odgrywają bardzo ważną rolę. Mamy świadomość, że sens wychowania polega na tym, by to co tkwi dobrego w człowieku, świadomie umocnić i utwierdzić, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Doceniamy wartości pedagogiczne sztuki w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, dlatego formy z tego obszaru dominują w naszej pracy. W wymienionych dwóch obszarach – przyroda i sztuka, poruszamy się najchętniej. Biorąc pod uwagę zmiany w naszej rzeczywistości nasze kierunki działania zostały poszerzone o tematy: „Przedszkolak w Unii Europejskiej”, „Stymulowanie mowy dziecka”, a także o działania z zakresu „Promocji Zdrowia” , oraz „Piękna Nasza Polska Cała”.

Od 2008r. nasza placówka należy do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie i otrzymała certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowe Odżywianie i Zdrowy Tryb Życia.

Przez kolejne lata realizujemy program, którego celem jest stworzenie dziecku warunków do dobrego samopoczucia – fizycznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego – w czasie jego pobytu w przedszkolu oraz edukacja dziecka w zakresie zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę przywiązujemy do kształtowania nawyków i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, w tym radzenie sobie ze stresem i świadome unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano kolejne zadania, stanowiące kontynuację już rozpoczętych, wyprofilowanych działań prozdrowotnych, a także wychodzących poza wcześniej realizowane. Powstał nowy program autorski pod tytułem „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, który korzysta z dobrej praktyki lat poprzednich oraz poszerza zakres działań, głównie w obszarze profilaktyki próchnicy zębów.

Głównym celem programu jest zapewnienie odpowiednich warunków do nabywania umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Wizja Przedszkola:

  • Przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów adekwatnie do swoich możliwości i potrzeb rozwojowych w zgodzie z kompetencjami przyszłości.
  • Pobudzenie twórczej inwencji dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej.
  • Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa , jednocześnie ucząc go brania odpowiedzialności adekwatnej do jego wieku.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie w oparciu o realne osiągnięcia dziecka, a także w oparciu o bezwarunkową akceptację godności człowieka.
  • Wzmocnienie umiejętności brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Program „Przedszkole Promujące Zdrowie” na lata 2018-2020 „Apetyt na zdrowie”
I „O siebie dbam, bo zdrowo się odżywiam”
II „Ruszam po zdrowie” (realizacja zaplanowana na dwa lata)