Dzieci na ławce w przedszkolu

Drodzy Rodzice!!!

Od 1 września 2020 roku w Naszym Przedszkolu  nadal będą obowiązywać wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Organizacja zajęć w przedszkolu.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka.

◦Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

◦Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

◦W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).

◦Wszyscy wchodzący do budynku będą mieć umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. Dzieci wchodzące do przedszkola mają mierzoną temperaturę.

◦Do szatni w razie konieczności mogą wejść jedynie rodzice dzieci nowo-przyjętych- 3 latków- po jednym rodzicu na dziecko. Jednocześnie w szatni może przebywać  3 rodziców.  Bardzo proszę przygotować się na dłuższe oczekiwanie pod przedszkolem.

◦W razie konieczności załatwienia spraw w sekretariacie/u dyrektora należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

◦Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.

◦Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem i w wyznaczonych sektorach, przy czym nauczycielki/opiekunowie dbają o to, by dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

◦Przedszkole pracuje w godzinach 6:30 – 17:00. Dzieci mogą być przyprowadzanie od godziny 7:00 i odbierane do godz. 16:30. W godzinach poza pobytem dzieci, sale i inne pomieszczenia będą poddawane obowiązkowej dezynfekcji.

Rodzicu :

◦Pamiętaj o wyjaśnieniu dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek.

◦Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie i pożegnanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu

◦Pozostaw w przedszkolu swoje dane kontaktowe, które umożliwiają nam szybki kontakt. Jeżeli zauważysz, że ktoś dzwonił z przedszkola niezwłocznie oddzwoń.

◦W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka dostarcz obowiązujące dokumenty:

◦Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

◦Zgoda na pomiar temperatury – oświadczenie

◦Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

◦Deklarację pobytu dziecka (jeśli nie została wysłana w czasie wakacji)

◦Wytłumacz dziecku, że w momencie wejścia do przedszkola pójdzie samo (bez rodzica) z pracownikiem przedszkola do szatni i do sali grupy. Przychodząc do przedszkola, licz się z tym, że może trzeba będzie chwilę poczekać.

 

Proszę o zastosowanie się do wszystkich wytycznych i bezwzględne ich przestrzeganie.

Na stronie w przyszłym tygodniu pojawi się Nowa Procedura bezpiecznego przebywania w Przedszkolu nr 141 w czasie zaostrzonego rygoru sanitarnego oraz zgoda na mierzenie temperatury u dziecka.